Regulamin akcji

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej
„Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”

 

1. Organizator i czas trwania promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”

1.1 Organizatorem promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS” jest SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, 61-080 Tarnowo Podgórne.

1.2 Promocja „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1.3 Promocja ma charakter konsumenckiej akcji otwartej.

1.4 Promocja trwa od dnia 10.05.2018 r. do dnia 04.07.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze) i realizowana będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarche, zwanych dalej „punktami sprzedaży”.

 

2. Definicje

2.1 Punkt sprzedaży – wszystkie funkcjonujące na dzień 10.05.2018 r. sklepy sieci   Intermarche na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UWAGA! Z promocji został wyłączony sklep w Krzeszowicach.

2.2 Zakup promocyjny – jednorazowy zakup dowolnie wybranych produktów w dowolnym punkcie sprzedaży za łączną kwotę minimum 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100), w okresie od dnia 10.05.2018 r. do dnia 04.07.2018 r. i udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragonem).

Z promocji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w punktach sprzedaży:

a. napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 r.; nr 70; poz. 473 ze zm.);

b. wyroby tytoniowe.

 

3. Uczestnicy promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”

3.1 Uczestnikiem promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3 regulaminu. W promocji mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno być doręczone pracownikowi punktu sprzedaży w chwili odbioru nagrody przy kasie (przed jej wydaniem).

3.2 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.

3.3 W promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS” nie mogą brać udziału pracownicy: SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym oraz punktów sprzedaży. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

4. Warunki i zasady promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”

4.1 Każdy uczestnik promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”, który chce otrzymać nagrodę z pkt. 4.2 regulaminu, powinien:

      - zapoznać się z regulaminem promocji „Mistrzowska Kolekcja JUMPERS”,

      - dokonać zakupu promocyjnego,

      - odebrać przy kasie nagrodę promocyjną niezwłocznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

4.2 Nagrodą promocyjną w promocji jest saszetka z Jumpersem o wartości rynkowej 0,62 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze). W każdej saszetce znajduje się jeden losowo wybrany Jumpers. W kolekcji znajdują się 34 (słownie: trzydzieści cztery) różne Jumpersy. 32 Jumpersy z flagami krajów biorących udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 oraz 2 dodatkowe złote jumpersy.

4.3 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 PLN. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

4.4 Organizator przygotował 6.495.736 (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) sztuk nagród z pkt. 4.2 regulaminu łącznie na wszystkie punkty sprzedaży. Nagrody będę przyznawane aż do wyczerpania puli tych nagród w każdym z punktów sprzedaży, nie później jednak niż do dnia 04.07.2018 r.

4.5 Nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.

Do realizacji nagrody uprawnia dokonanie zakupu promocyjnego, według zasady, że każde wydane 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych 00/100) uprawnia do odbioru jednej nagrody promocyjnej.

4.7 Uczestnik, który w ramach jednego zakupu, dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania odpowiedniej wielokrotności nagród promocyjnych.

4.8 Uczestnik może odebrać nagrodę promocyjną przy kasie zaraz po dokonaniu zakupu promocyjnego. W przypadku nieodebrania nagrody promocyjnej niezwłocznie po dokonaniu zakupu promocyjnego uczestnik traci prawo odbioru nagrody promocyjnej za daną transakcję.

 Jeden uczestnik w ramach niniejszej promocji może otrzymać dowolną ilość nagród przy spełnieniu wszystkich warunków regulaminu.

4.10 Dodatkowo do kolekcjonowania Jumpersów, każdy uczestnik ma prawo zakupić przy kasie w punkcie sprzedaży album kolekcjonerski za 7,99 zł brutto (słownie: siedem złotych 99/100). Albumy kolekcjonerskie dostępne są do wyczerpania zapasów w poszczególnych punktach sprzedaży.

4.12 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 4.2niniejszego regulaminu.

4.13 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (tj. np. fałszowania dowodów zakupu promocyjnego, fikcyjnych zakupów i dokonywania zwrotów zakupionych produktów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

 

5.   Reklamacje

5.1 Reklamacje dotyczące niniejszej promocji mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia 11.07.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

5.2 Reklamacje należy wysłać w formie pisemnej na adres organizatora: SCA PR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

5.3 Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu. Każda reklamacja powinna zwierać:     

      - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

      - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (słownie: siedem) dni roboczych, nie później jednak niż do dnia 18.07.2018 r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

5.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6.   Postanowienia końcowe

6.1 Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawować będzie komisja powołana przez organizatora promocji („komisja”).

6.2 Biorący udział w promocji uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

6.3 Z regulaminem promocji „” można zapoznać się w biurze organizatora: SCA PR Polska Sp. z o.o., w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne oraz w punktach sprzedaży, a także na stronie internetowej pod adresem: www.intermarche.pl

6.4 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

6.7 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

 

ORGANIZATOR